SK EN DE

NeoDomus – O nás


Spoločnosť bola založená v roku 1991 ako architektonický projektový ateliér. Vzhľadom na požiadavky trhu, ateliér sa rozrastal relatívne rýchlo na celkovo fungujúci projektový a architektonický ateliér v súčasnej podobe.
Personálna štruktúra firmy je založená na potrebách architektonického ateliéru, jasne zameraná na vypracovanie všetkých stupňov projektu i výkonu autorského dozoru počas realizácie stavebného diela, vrátane komplexného výkonu inžinierskej činnosti v príprave i realizácii.
Kľúčový tím projektového ateliéru pozostáva z interných zamestnancov – autorizovaných architektov, stavebných inžinierov, dopravného inžiniera, statikov a externých profesných špecialistov, ktorí sú držitelia príslušných licencií - autorizácií alebo iných certifikátov. Vyššie uvedený personál pokrýva samozrejme celú škálu projekčnej a inžinierskej práce.

Vedenie spoločnosti


Ing. arch. Peter GUGA, autorizovaný architekt, viac ako 30 rokov praxe, architektúra, urbanizmus, interiéry, design, akvizičná a inžinierska činnosť – konateľ spoločnosti.
Ing. Juraj ŠINKA, autorizovaný inžinier, viac ako 30 r. praxe, postgraduálne štúdium - geotechnika, statika, inžinierska činnosť – konateľ spoločnosti, znalec v odbore stavebníctvo / statika a poruchy stavieb.

Zodpovední projektanti


Ing. Juraj GALVÁNEK, autorizovaný inžinier, viac ako 30 rokov. praxe, postgraduálne štúdium- stavebná fyzika, vo funkcii hlavného inžiniera - koordinácia profesií, inžinierska činnosť, výkon autorského dozoru.
Ing. Michal Ochránek, autorizovaný inžinier, 15 r. praxe, bet. konštrukcie, zakladanie, statika, BIM projektant

Ostatní projektanti


Okrem autorizovaných inžinierov firma priamo zamestnáva ďalších projektantov - konštruktérov, ktorí sa podieľajú na vypracovávaní jednotlivých častí projektov. Konkrétne ide o architektov, statikov, inžinierov pozemného staviteľstva, modelovanie vzduchotechniky a dopravných stavieb.